0 کالا
 

انواع زعفران

زعفران در واقع بخشی از پرچم جدا شده از گل زعفران میباشد و این پرچم در قسمتهای متفاوت خود دارای رنگ و مواد موثره متفاوتی است. نامگذاری محصول نهایی نیز بر اساس قسمت استفاده شده میباشد. تصویر این صفحه یک پرچم و بخشهای مورد استفاده آن را با نام و محل قرار گرفتن، نشان میدهد. همانطور که می بینید، رنگین ترین و مرغوب ترین قسمت این پرچم، سرگل نام دارد. قسمتهای پوشال، دسته و کنجه نیز در شکل مشخص میباشند.